PWA Oosterzele VZW

Dienstenonderneming Oosterzele (DOO)

Aalmoezenijestraat  7A

9860 Oosterzele

Tel. 09/330.56.48

e-mail: info@do-oosterzele.be

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR MEDEWERKERS

Wat is een dienstencheque ?

 

De dienstencheque is een betalingsbewijs waarmee een klant je betaalt voor het verrichten van poetshulp.

Concreet neemt de klant contact op met het PWA van Oosterzele. Wij sturen je door naar de klant.  Per gepresteerd uur bezorgt de klant je een gedateerde en ondertekende dienstencheque.  Deze cheque kan enkel gebruikt worden voor het vergoeden van gepresteerde arbeidstijd.  Je moet dit document aanvullen en eveneens ondertekenen.  Je bezorgt je dienstencheques vervolgens aan de DOO.

 

 

Welk soort activiteiten mag ik verrichten ?

 

Het gaat om poetshulp.  Wat wordt daar mee bedoeld?

 

Het gaat om hulp in het huishouden van in België woonachtige klanten die:

- ofwel verricht wordt ten huize van de klant, namelijk:

-          schoonmaken van de woning (kuisen);

-        het lappen of kuisen van de ramen;

-        strijken;

-          kleine naaiwerken doen (kleine herstellingen)

Wat niet mag zijn bijvoorbeeld kleine klusjes (WC herstellen, elektriciteit repareren, schilderen en behangen), de tuin onderhouden, kleine verbouwingen, kinderopvang, …

 

  - ofwel verricht wordt buiten het huis van de klant, namelijk:

boodschappen doen voor die klant, om in zijn dagdagelijkse behoeften te    voorzien. 

Worden niet beschouwd als dagdagelijkse behoeften : de aankoop van meubelen of huishoudtoestellen, warme maaltijden en de periodieke bedeling van kranten en tijdschriften.

 

 

Waar kan ik werken ?

 

De activiteiten worden alleen verricht ten gunste van particuliere klanten. 

 

Als medewerker van DOO werk je dus ofwel ten huize van een klant, ofwel buiten het huis van een klant om boodschappen te doen. Je mag ook enkel voor die particuliere klant werken uitvoeren.  Je mag bijvoorbeeld wel de keuken en de living van het huis van een tandarts kuisen, maar niet de tandartspraktijk of de wachtzaal.

 

Als medewerker mag je geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn, noch lid zijn van het gezin, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de klant.  Je mag dus niet gaan werken:

- bij je ouders, grootouders, schoonouders, schoongrootouders;

- bij je kinderen en kleinkinderen;

   - bij je broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen;

      - bij om het even wie (familie of niet) waarmee je samenwoont op hetzelfde adres.

 

 

Wat zal mijn arbeidsovereenkomst zijn?

 

ALGEMEEN

 

Als je arbeidsprestaties verricht die recht geven op de toekenning van dienstencheques heb je een bijzondere arbeidsovereenkomst die de “arbeidsovereenkomst dienstencheques” wordt genoemd. Deze arbeidsovereenkomst is een gewone arbeidsovereenkomst die in hoofdzaak geregeld wordt door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Wel zijn er een aantal regels die specifiek van toepassing zijn op deze arbeidsovereenkomst dienstencheques.

 

Je arbeidsovereenkomst zelf moet schriftelijk worden vastgelegd ten laatste op het moment waarop je in dienst treedt.

 

De arbeidsduur en het werkrooster moeten in de overeenkomst worden opgenomen. Wanneer je arbeidsovereenkomst dienstencheques voor een onbepaalde tijd wordt gesloten, zal de overeenkomst ook vastleggen hoe en binnen welke termijn je geïnformeerd wordt over je werkrooster.

 

CONCREET

 

Je krijgt bij aanvang een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De proefperiode bedraagt 14 kalenderdagen.

 

 

Wat zal ik verdienen?

 

MAANDELIJKS LOON

 

10,1255 EURO BRUTO per uur

 

In sommige situaties heb je recht op een aanvullende werkloosheidsuitkering. Contacteer hiervoor je uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of hulpkas).

Indien je recht hebt op een aanvullende uitkering geven wij je maandelijks het nodige document. Geef dit onmiddellijk af aan je uitbetalingsinstelling.

 

Naast dit loon krijg je ook :

- een eindejaarspremie.

- vakantiegeld.

 

KILOMETERVERGOEDING

 

Je ontvangt een kilometervergoeding van 0,15€. Wanneer je de verplaatsing met de fiets maakt heb je eveneens recht op deze vergoeding.

 

Alle verplaatsingen in opdracht van de klant worden vanaf de eerste kilometer aangerekend[DG1] . Rijd nooit met de wagen van de klant om boodschappen te doen, ook al geeft hij je hiervoor de toestemming.  Gebruik je eigen vervoermiddel.

 

Deze kosten zullen door het DOO aan de klant gefactureerd worden. Jij ontvangt de vergoeding van het dienstenbedrijf. De klant mag deze kilometervergoeding dus niet contant aan jou betalen.

 

WERKKLEDIJ

 

Na je proefperiode ontvang je van de DOO 2 schorten die je draagt tijdens het werk.

 

 

Hoe wordt mijn loon betaald?

 

Je loon wordt berekend op basis van je binnengebrachte prestatiestaat en dienstencheques. In het begin van de daaropvolgende maand wordt het loon gestort.

 

Indien je tewerkgesteld bent via ACTIVA of SINE zal een deel van je loon door de RVA betaald worden.  Dit verloopt via je uitbetalingsinstelling.  Hiervoor ontvang je maandelijks van de DOO-consulent een formulier dat je afgeeft aan je uitbetalingsinstelling.

 

Indien je nog een aanvullende uitkering krijgt,ontvang je eveneens op het einde van de maand de nodige documenten om aan je uitbetalingsinstelling te overhandigen.

 

Verlies van dienstencheques is voor eigen rekening!

 

 

Ben ik verzekerd?

 

Je bent verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar en van het werk. Je bent ook verzekerd bij ongevallen burgerlijke aansprakelijkheid. Bij ieder ongeval moet je onmiddellijk het DOO verwittigen.

 

De klant moet je wel, net als elke goede beheerder, wijzen op eventuele gevaren in het huis (bv. gevaarlijke trap, rek met gevaarlijke producten,...).  Vooraleer je de eerste maal bij die klant aan het werk begint, overlopen jullie best samen de eventuele gevaren.

De klant zal je ook tonen waar het EHBO-kastje zich bevindt.

 

 

Wat is mijn Sociaal Zekerheidsstatuut?

 

De bestaande regelgeving van de verschillende takken van de sociale zekerheid voor medewerkers is van toepassing. Er is geen enkel verschil of je nu werkt in het systeem van de dienstencheques of met een gewone arbeidsovereenkomst:

- je bent gedekt door de ziekte- en invaliditeitsverzekering: bij ziekte of ongeval ontvang je uitkeringen;

- de gewerkte periodes worden in aanmerking genomen voor het berekenen van je pensioen;

- vanaf het 2e jaar hebt je recht op jaarlijks verlof. In het eerste jaar heb je recht op ten hoogste 4 weken onbetaald verlof.

 

 

Heb ik ook andere verplichtingen ?

 

STIPTHEID

 

De afgesproken arbeidstijd is ook de werkelijke arbeidstijd.  Dat betekent dat je de werkuren niet gebruikt voor persoonlijke bezigheden zoals boodschappen doen, telefoneren, …  Dat betekent ook dat je van beginuur tot einduur op de arbeidsplaats aanwezig bent.

Kom steeds stipt op tijd.  Verwittig de DOO onmiddellijk als dat om de een of andere reden niet lukt.

Kom gemaakte afspraken na. Verricht je taken nauwkeurig.

 

RESPECT

 

Heb respect voor jezelf en de klant : bespreek persoonlijke problemen nooit met je klant !  Je kan hiervoor steeds bij de DOO terecht

Heb ook respect voor de privacy van je klanten : alles wat je ziet en hoort is vertrouwelijk.  Als je wil praten over hetgeen je hebt waargenomen, spreek een DOO-consulent daarover aan !

Heb respect voor de bezittingen van je klanten.  Bij diefstal of enig vermoeden hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.  Diefstal en misbruik van vertrouwen geven aanleiding tot onmiddellijk ontslag.

Drank (niet-alcoholisch !!) of voedsel breng je zelf mee.

 

VEILIGHEID

 

Draag gemakkelijke kledij en stevige schoenen.

Onderhoudsproducten gebruik je volgens de voorschriften op het etiket.

Heb heel veel aandacht voor elektrische toestellen en waar je ze zet.

 

PAUZES

 

Wanneer je minstens 3 uur na mekaar werkt, heb je recht op 10 minuten pauze tussendoor.  Deze pauze is wel betaald, doch wees hierin stipt en maak er geen misbruik van.

Als je pauzeert in de woning van de klant, dan spreek je best af waar je die pauze neemt (keuken, eethoek, …).

 

ROKEN

 

Tijdens je werk is het absoluut verboden om te roken.  Wil je tijdens je pauze roken, vraag dan bij het eerste contact toestemming aan de klant.  Indien hij niet wil dat je in zijn huis rookt, heb daar dan ook respect voor en ga buiten om te roken.  Is het wel toegelaten, spreek dan de plaats af waar je mag roken en reinig steeds je asbak !

 

GSM

 

Het gebruik van GSM is verboden tijdens de arbeidstijd.  Zet je GSM dan ook af voor je aan het werk gaat.  Het is ook verboden te telefoneren met het vaste toestel van de klant, tenzij voor noodgevallen (arbeidsongeval, schadegeval, …).  

 

PERSOONLIJKE HYGIENE

 

Voor veel klanten is je voorkomen de weerspiegeling van je manier van werken.  Verzorg daarom je uiterlijk.  Draag propere kledij, zorg voor een fris voorkomen : verzorgde haren en handen, geen kwalijke lichaamsgeurtjes en een verzorgd taalgebruik.  Draag liever ook geen ringen of armbanden : ze kunnen je verwonden, je kan ze verliezen, ze kunnen stuk raken, …


 

WAT MOET IK DOEN …

 

 

Alvorens de eerste keer te gaan werken                                                                                                        

 

ARBEIDSOVEREENKOMST

 

Je kan geen huishoudelijke activiteiten verrichten bij een privé-persoon in het kader van de dienstencheques wanneer je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst bezit.

 

Het DOO sluit een arbeidsovereenkomst af met jou.  Deze overeenkomst wordt op het kantoor ondertekend.  Er zal ook een fiche ingevuld worden met gegevens zoals je rijksregisternummer, burgerlijke staat, adres, …

 

UURROOSTER

 

Wij zullen in samenspraak met jou een uurrooster opstellen.  Hierbij houden we indien mogelijk rekening met kinderen, vervoer, …

 

Indien door omstandigheden (verlof klant, aangekondigde afwezigheid klant) de DOO een vervangingsopdracht aanbiedt als compensatie, wordt van jou verwacht dat je deze opdracht aanvaardt.

 

EERSTE CONTACT MET DE KLANT

 

Dit contact kan best vooraf plaatsvinden, bijvoorbeeld ’s avonds. Deze tijd wordt dan gecompenseerd de eerste maal dat je gaat poetsen : je dient dan één uur minder te werken.  Het voorafgaande contact wordt zo meegeteld als werktijd en na de eerste poetsbeurt door de klant betaald.

De klant kan ook kiezen om de eerste maal dat je gaat poetsen thuis te zijn.  Dan is een voorafgaand contact niet nodig en is er bijgevolg geen compensatie.

 

IK ONTVANG DE SLEUTEL VAN DE WONING VAN DE KLANT

 

Als je van de klant een sleutel van zijn woning krijgt, wordt dat door beide partijen schriftelijk vastgelegd.  De DOO-consulent heeft hiervoor een document.  Een exemplaar van deze overeenkomst wordt in het kantoor bewaard.

 

 

Hoe noteer ik mijn uren

 

Je ontvangt telkens voor het begin van de maand een prestatieformulier waarop je normale uurrooster vermeld staat. Hierop noteer je elke wijziging. Let op ! Breng geen wijzigingen aan zonder de dienstverantwoordelijke hiervan te verwittigen.

 

 

Wat doe ik met de dienstencheques

 

Per gepresteerd uur ontvang je van de klant een dienstencheque. Deze cheques breng je één maal per maand, op je laatste werkdag, binnen in het kantoor.

Op dat ogenblik ontvang je een prestatieformulier voor de komende maand en eventueel andere documenten.

 

Je komt dus één maal per maand op het kantoor langs.

 

 

Klachten / misbruiken

 

Wanneer de klant je vraagt om activiteiten te verrichten die niet toegestaan zijn (vb. kinderopvang) of je vraagt om praktijkruimtes schoon te maken, moet je dat weigeren en onmiddellijk melden aan de DOO-consulent.

 

Contante betaling door de klant rechtstreeks aan de DOO-medewerker is niet toegestaan.

 

Alle klachten omtrent hygiëne, materieel of andere meld je onmiddellijk aan de DOO-consulent.

 

 

Ongeval

 

Bij een ongeval verwittig je onmiddellijk de DOO-consulent te verwittigen.

 

Wanneer je na een ongeval medische verzorging nodig hebt moet de arts een aantal documenten invullen. Indien mogelijk kom je deze voor je bezoek aan de arts ophalen. Heb je dringend medische verzorging nodig, dan kunnen deze documenten later ingevuld worden.

 

Getuigschriften van de arts breng je zo snel mogelijk en binnen de 72 uren binnen. Je moet ze niet aan je ziekenfonds overhandigen.

 

 

Bij ziekte

 

Je verwittigt vóór het begin van je werk de klant. Indien dat niet kan (bijvoorbeeld omdat hij niet thuis is) wordt dit gemeld aan de DOO.

 

Je verwittigt zo snel mogelijk en zeker voor 10 uur ’s ochtends de DOO-consulent. Binnen de 48 uur bezorg je aan de DOO een doktersattest. Daarop moeten zeker de vermoedelijke duur van de ziekte vermeld staan en het feit of je al dan niet je huis mag verlaten.

Zelfde afspraken ingeval van verlenging.

 

Afhankelijk van de duur dat je in dienst bent, heb je recht op een bepaalde periode gewaarborgd loon. Dit wordt door de DOO betaald. Ben je langer dan deze periode ziek, dan zal je ziekenfonds je verder uitbetalen aan 60% van je brutoloon.  Wanneer je meerdere dagen ziek bent, laat je meteen het document “vertrouwelijk” door uw behandelende geneesheer invullen en bezorg dit aan je ziekenfonds. 

 

In geval van verlenging van de ziekteperiode verwittig je de DOO op de laatste dag van je vorige ziekteperiode voor 10 uur ’s ochtends.  Is dit in het weekend, dan verwittig je de DOO de maandagmorgen.

 

Word je ziek terwijl je aan het werk bent, dan bel je de DOO meteen op.  Daarna mag je naar huis gaan.  Deze dag telt als gewerkte dag.

 

Het dienstenbedrijf heeft de mogelijkheid om op het even welk moment van de ziekte een controlegeneesheer naar jou thuis te sturen.

 

 

Vakantie

 

Je hebt recht op maximum 4 weken vakantie (dat zijn 20 vakantiedagen in een 5-dagenregeling).

Jaarlijks verlof dient minstens 1 maand vooraf aangevraagd te worden bij de DOO. Korte verlofperiodes (minder dan 1 week) vraag je minstens 2 weken vooraf aan.

 

WETTELIJKE FEESTDAGEN

Op de wettelijke feestdagen wordt er niet gewerkt. Feestdagen die in het weekend vallen worden gecompenseerd volgens de beslissing van de Raad van Bestuur van de PWA vzw. De medewerkers worden van die beslissing op de hoogte gesteld.

 

 

Ik wil mijn uren wijzigen

 

Wanneer je je werkuren wil wijzigen bespreek je dat minstens 14 dagen vooraf met de DOO-consulent. Er zal nagegaan worden of dit met de klant kan geregeld worden.

Iedere wijziging aan het uurrooster wordt dus vooraf gemeld aan de DOO. Het is dus verboden onderlinge afspraken te maken met de klant zonder dat de DOO hiervan op de hoogte werd gesteld en de goedkeuring geeft.

 

 

In geval van wijziging adres of gezinssamenstelling

 

Elke wijziging in je situatie meld je onmiddellijk bij de DOO-consulent.

 

 

BEGELEIDING

 

Eén maal per jaar worden een functionerings- en een evaluatiegesprek gevoerd.

Zo nodig worden bijscholingen georganiseerd voor de medewerkers.

 

Deze gespreks- en overlegmomenten kunnen gecompenseerd worden.

 

De verantwoordelijke van het dienstenbedrijf heeft de mogelijkheid een onaangekondigd bezoek te brengen aan de werkplaats.

 

 

WAAR KAN IK TERECHT …

 

Je contacteert in eerste instantie de DOO (09.330.56.48). Indien je daar niemand kan bereiken kan je ook contact opnemen op het telefoonnummer 09/330.56.47

 

 

 

VEEL SUCCES IN JE NIEUWE JOB !

 

 


 [DG1]Is dat hetzelfde tarief als de woonwerkverplaatsing? Of ook 0,15€ per kilometer?